Liczba ludności na świecie zwiększa się w ostatnich latach o około 1% licząc rok do roku. Co prawda dynamika przyrostu ludności świata stopniowo spada, bo jeszcze 50 lat temu populacja zwiększała się o ponad 2% rok do roku, ale wyzwania dla rolnictwa rosną.

W porównaniu z 2000 r. liczba ludzi na Ziemi zwiększyła się o 1,65 miliarda, zaś w porównaniu z 1955 r. aż o pięć miliardów. Taki przyrost jest ogromnym wyzwaniem dla rolnictwa. Oznacza bowiem, że każdego roku do wykarmienia przybywa ludności odpowiadającej ponad dwukrotnej populacji Polski. Co więcej, pomimo problemów ludzie żyją średnio dłużej. Przeciętny wiek statystycznego człowieka wynosi obecnie ponad 30 lat. Tymczasem jeszcze pół wieku temu był on o osiem lat krótszy.

Wyzwanie jest tym większe ze względu na ograniczoną możliwość zwiększania areału ziemi rolnej, wyjałowienie i pustynnienie niektórych połaci globu, a także coraz częstsze klęski żywiołowe wywołane m.in. zmianami klimatycznymi.

Jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest w tej sytuacji nacisk na upowszechnienie się zrównoważonego modelu rozwoju rolnictwa, w którym poprawia się z jednej strony efektywność gospodarowania, a z drugiej minimalizuje negatywny wpływ na środowisko i otoczenie.

Jest to kluczowy element realizowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych projektu „Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju”. Żaden region świata, włączając w to Polskę, nie może sobie pozwolić na ignorowanie konieczności tworzenia zrównoważonego modelu rolnictwa.
Taką filozofię wyznaje też Grupa Cedrob, która od początku swojej działalności dąży do budowy kompletnego łańcucha produkcji, dbając o jakość i bezpieczeństwo żywności na każdym etapie produkcji, od ziarna do stołu. Podejście to zapewnia nie tylko przewagę konkurencyjną, niezależność od dostaw zewnętrznych i wahań cen oraz wysoką efektywność, ale także umożliwia ograniczanie negatywnego wpływu na otoczenie - lokalną społeczność i środowisko.

Zrównoważona produkcja żywności to nie tylko jakość i wydajność. Przyczynia się ono także do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Na przykładzie pandemii koronawirusa, z którą świat zmaga się od początku 2020 r. widać, jak łatwo można zniszczyć kruchą równowagę na rynku żywnościowym. Wahania cen czy niedobory niektórych produktów żywnościowych nie są domeną jedynie krajów ubogich, ale mogą dotykać także państwa rozwinięte.

Grupa Cedrob konsekwentnie i na coraz większą skalę realizuje globalne cele zrównoważonego rozwoju sformułowane przez ONZ. Przekonanie, że przyszłość świata zależy od harmonijnego rozwoju w trzech ściśle zależnych od siebie wymiarach – gospodarczym, społecznym i środowiskowym, doprowadziło do przyjęcia zobowiązania o uniwersalnym charakterze i globalnym zasięgu: 17 celów zrównoważonego rozwoju.

GLOBALNE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ REALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ CEDROB
ZERO GŁODU

Grupa Cedrob stale poprawia produktywność i dąży do obniżania kosztów produkcji białka zwierzęcego. Prowadzi programy rozwojowe wspierające rolników w budowie nowoczesnych obiektów inwentarskich.


CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE

Grupa Cedrob wykorzystuje zaawansowane technologicznie oczyszczalnie ścieków oraz jako jeden z nielicznych podmiotów w branży prowadzi recykling wody.


WZROST GOSPODARCZY I GODNA PRACA

Grupa Cedrob jest jednym z największych pracodawców w regionie, a także inwestuje w rozwiązania technologiczne poprawiające wydajność. Współpracuje z wieloma małymi
i średnimi przedsiębiorstwami, przez co pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój regionalny, m.in. północnego Mazowsza.
INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ, INFRASTRUKTURA

Grupa Cedrob prowadzi zrównoważoną industrializację
sektora rolno-spożywczego. Wykorzystuje zaawansowane technologie do poprawy produktywności.


ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA

Grupa Cedrob przeciwdziała marnotrawstwu żywności. Współpracuje z Bankami Żywności. Działalność prowadzi w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego, dzięki czemu minimalizuje straty żywności na wszystkich liniach produkcyjnych.
DZIAŁANIE W DZIEDZINIE KLIMATU

Grupa Cedrob rozwija energetykę odnawialną. Inwestuje
w budowę biogazowni, dzięki czemu zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych.