Cedrob w ramach pierwszego terminu, tj. od 1 czerwca, do 27 czerwca, przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Gobarto w ogłoszonym przez siebie zaproszeniu skupił 18 115 akcji Gobarto. Ponadto, w analizowanym okresie Cedrob w ramach transakcji zrealizowanych na rynku skupił 120 738 akcji Gobarto. Aktualnie Cedrob posiada 25.287.926 akcji Gobarto, co stanowi 90,96 proc. udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.


Zapisy na sprzedaż akcji Gobarto w drugim terminie trwają od 28 czerwca, do 25 lipca (do godziny 17:00), z rozliczeniem transakcji nabycia nie później niż 28 lipca 2023 r.

Cena w drugim terminie nie zmienia się i wynosi 17,60 zł za akcję.

Aktualnie przedmiotem zaproszenia jest nie więcej niż 2.512.303 akcji Gobarto, które stanowią 9,04 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonywania 9,04 proc. ogólnej liczby głosów podczas walnego zgromadzenia spółki.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji nabycia akcji w ramach zaproszenia jest IPOPEMA Securities. Oferty sprzedaży w odpowiedzi na zaproszenie można składać zarówno w domach maklerskich, które prowadzą rachunki danych akcjonariuszy (pod warunkiem, że dany podmiot umożliwia swoim klientom składanie w ten sposób ofert sprzedaży akcji), jak i w siedzibie IPOPEMA Securities, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pełna treść zaproszenia jest dostępna na www.ipopemasecurities.pl.


Kluczowe informacje

Cedrob opublikowała zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Gobarto, proponując cenę 17,60 zł za akcję. Proponowana cena uwzględnia premię wynoszącą:

  • 89 proc. w relacji do średniej ceny akcji Gobarto z sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie zaproszenia,
  • 62 proc. w relacji do średniej ceny akcji Gobarto z trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie zaproszenia,
  • 43 proc. w relacji do kursu zamknięcia z 30 maja 2023 r., czyli dnia poprzedzających ogłoszenie zaproszenia.

Zaproponowana przez Cedrob cena jest wyższa niż wartość księgowa na jedną akcję Gobarto ujawniona w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym raporcie okresowym na dzień 31 marca 2023 r., tj. 17,56 zł.

Intencją Cedrob jest osiągnięcie 100 proc. udziału w kapitale zakładowym Gobarto, co odpowiada 27.800.229 akcji w spółce. W przypadku osiągnięcia progu 95 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Gobarto, Cedrob zamierza przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych. Niezależnie od powyższego, zamiarem Cedrob jest wycofanie wszystkich akcji Gobarto z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.


Nota prawna

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty lub zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000094093 („Spółka”), ani rekomendacji, porady inwestycyjnej czy podstawy podejmowania decyzji inwestycyjnych w związku z zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, ogłoszonym w dniu 30 maja 2023 roku przez Cedrob S.A. („Zaproszenie”). Zaproszenie (wraz z jego późniejszymi zmianami) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem określającym warunki składania ofert sprzedaży akcji Spółki i ich nabywania przez Cedrob S.A.