Wierzymy, że Czystsza Produkcja i inne strategie prewencyjne (zapobiegawcze) takie jak eko-efektywność, "zazielenianie" produkcji, zapobieganie zanieczyszczeniom - są preferowanymi opcjami. Wymagają one rozwoju, wspierania i wdrażania właściwych środków. 

Czystszą Produkcję rozumiemy jako ciągłe stosowanie zintegrowanej, prewencyjnej strategii, w odniesieniu do procesów, produktów i usług, dla osiągania korzyści ekologicznych, ekonomicznych i społecznych oraz korzyści związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

Polityka środowiskowa Cedrob S.A.

Świadomość oddziaływania spółki Cedrob S.A. na środowisko naturalne zobowiązuje do ciągłego doskonalenia działalności firmy i uwzględnia w jej planach ochronę środowiska, jako jednego z priorytetów do zrealizowania. Firma Cedrob S.A. zobowiązała się stosować odpowiedzialne praktyki w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do wszystkich swoich działań i obszarów działalności.

Głównym celem prowadzenia działalności naszej firmy jest postępowanie zgodnie z podpisaną we wrześniu 2022 r. Międzynarodową Deklaracją Czystszej Produkcji, opartą na zasadzie Zrównoważonego Rozwoju.

Politykę środowiskową firmy realizujemy poprzez:
1. Postępowanie zgodne z prawem ochrony środowiska i innymi środowiskowymi uregulowaniami.
2. Gospodarkę odpadami zapewniając odpowiednie segregowanie, powtórne ich wykorzystanie lub unieszkodliwianie zgodne z wymaganiami prawa ochrony środowiska.
3. Prowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego.
4. Działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczanie zużycia wody, energii elektrycznej i paliw.
5. Wprowadzenie rozwiązań technologicznych minimalizujących emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Podstawą realizacji założonych celów jest System Zarządzania Środowiskowego wg Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych zgodnych z zasadami Czystszej Produkcji. System Zarządzania Środowiskiem jest spójny z wszelkimi innymi sferami działania Spółki i podlega ciągłemu doskonaleniu.

Zarząd deklaruje, iż będzie uwzględniał potrzeby wynikające z realizacji zapisów Polityki Środowiskowej oraz celów organizacji w tym zakresie, a wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są znać i przestrzegać jej zapisów.

Międzynarodowa Deklaracja Czyste Powietrze [plik PDF]

Polityka środowiskowa Cedrob S.A. [plik PDF]

Świadectwo Czystszej Produkcji [plik PDF]