O konkursie

Celem konkursu „Wspieramy rozwój” jest dofinansowanie instytucji, które angażują się w działania na rzecz edukacji, sportu, nauki, kultury czy realizują projekty o charakterze inicjatyw społecznych.

Ku ogromnemu zadowoleniu organizatorów, konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wpłynęło blisko 1100 wniosków od instytucji z całej Polski. Ostatecznie spośród nich wyłonione zostały 54 zwycięskie projekty, które otrzymały od firmy granty w wysokości 5, 10, 20 albo 30 tysięcy złotych. Łączna pula nagród wyniosła aż 700 tysięcy złotych.

Oficjalna gala wręczenia nagród odbyła się na początku czerwca w Warszawie, w Centrum Prasowym PAP. Galę poprowadził Jan Mela, założyciel fundacji „Poza horyzonty”, a jednocześnie najmłodszy podróżnik, któremu udało się w jednym roku zdobyć biegun północny i południowy. Doskonałym dopełnieniem całego wydarzenia był występ kwartetu smyczkowego, „Amok”, który przygotował na tę okazję nastrojowy repertuar, na który składały się utwory muzyki klasycznej i filmowej.


Poniżej prezentujemy nagrodzone projekty:

Nauka i Rozwój

30 tys. zł

 • Fundacja Inicjatyw MłodzieżowychRaport Start na Rynku Pracy

Projekt ma na celu wypracowanie rozwiązań ułatwiających młodym ludziom wejście na rynek pracy. Pierwszy etap obejmuje realizację badania wśród studentów i absolwentów studiów wyższych na temat rynku pracy. W drugim etapie wyniki poddawane są analizie przez przedstawicieli organizacji akademickich, resortów ministerialnych oraz biznesu.

 • Zakład Hodowli Drobiu, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wpływ podgrzewania i zmian pozycji jaj wylęgowych kur mięsnych w czasie magazynowania na wyniki lęgów i jakość piskląt

Projekt polega na wykazaniu czy modyfikacja obecnie praktykowanych warunków magazynowania jaj wylęgowych poprzez czasowe podgrzewanie i zmiany pozycji może przyczynić się do poprawy wskaźników wylęgu i jakości piskląt. Badania zwiększą obecną wiedzę na temat właściwego magazynowania jaj wylęgowych, a uzyskane wyniki będą podstawą do praktycznego ich zastosowania.

20 tys. zł

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuBakteriofagi dla bezpiecznej żywności

Celem projektu jest ocena możliwości zastosowania bakteriofagów w przemyśle spożywczym. Badanie ma za zadanie sprawdzić, czy nie przenoszą one genów szkodliwych dla zdrowia człowieka.

 • Instytut Inicjatyw PublicznychAkademia Liderów Rzeczypospolitej

Organizacja szkoleń skierowanych do środowisk akademickicko-studenckich z Polski i Litwy, które będą służyć podniesieniu kompetencji liderskich. Głównym celem jest zwiększenie wiedzy z zakresu ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa, prawa gospodarczego, podatków i zakładania własnego biznesu.

 • Technikum nr 2 w CiechanowiePoprawa jakości kształcenia i podniesienia kompetencji zawodowych w branży gastronomiczno-hotelarskiej

Projekt zakłada doposażenie pracowni gastronomiczno-hotelarskich, organizację spotkań i konkursów, które mają na celu poprawę umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych uczniów technikum.

10 tys. zł

 • Fundacja Rozwoju KULPromocja zachowań prozdrowotnych w wiejskim środowisku szkolnym. Wsparcie pedagogów, rodziców i uczniów

Organizacja konferencji szerzącej zachowania zdrowotne w środowisku szkolnym z młodzieżą o zaburzeniach emocjonalnych, odżywiania, niedostosowanej społecznie i uzależnienionej.

 • Stowarzyszenie Akademickiej Współpracy Polsko-ChińskiejIV edycja Warsaw -Beijing Forum

Organizacja konferencji i warsztatów dotyczących gospodarki oraz polsko-chińskiej współpracy, w czasie których studenci z Polski i Chin będą mogli wymieniać się poglądami nt. biznesu, środowisk akademickich i kultury.

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w WałbrzychuLogistycy na start

Projekt ma na celu przeprowadzenie warsztatów i kursów certyfikowanych dla studentów, które ułatwią im wejście na rynek pracy poprzez podniesienie kompetencji w obszarach oczekiwanych przez pracodawców.

5 tys. zł

 • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Józefa /fara/ w CiechanowieCiechanowska Wszechnica Idei

Cykl 5 spotkań ze specjalistami w dziedzinach pedagogiki, historii, etyki, socjologii i medycyny mający na celu poszerzenie oferty wymiany poglądów na tematy nurtujące współczesnego człowieka.

 • Rypińskie Stowarzyszenie InicjatywaNasza kulturalna polisa

Przeprowadzenie warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja wyjazdu szkoleniowego dla zaawansowanej grupy do Wisły. Celem zajęć jest nauka uczestników systematyczności, szacunku do kolegów oraz nabycie przez nich umiejętności organizacji swojego czasu wolnego.

 • Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Daj Nadzieję” Centrum animaloterapii i innych technik terapii niestandardowych 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu animaloterapii dla pacjentów szpitala, mieszkańców gminy i miasta Skawin. W trakcie działań powstanie narzędzie badawcze dotyczące wpływu terapii ze zwierzętami na osoby chore, które będzie podstawą do stworzenia szkoleń dla pedagogów.

 • Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w KowalewieRozwój i Edukacja poprzez zabawę

Projekt polega na wyposażeniu sali terapeutycznej w gry planszowe i materiały edukacyjne, które będą wsparciem w nauce i rozwoju dla wychowanków czterech domów dziecka w Kowalewie.

 • Zespół Placówek Oświatowych nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w MławieOdkrywanie możliwości gwarancją dobrej przyszłości

Organizacja zajęć taneczno-muzyczno-teatralnych, których celem jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz  przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym.


Edukacja i Sport

30 tys. zł

 • Project Management Institute Poland ChapterEnglish Summer Camp 2017

Organizacja obozu edukacyjno-wychowawczego dla dzieci wychowujących się w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz w rodzinach o niskim statusie materialnym, którego celem jest nauka języka angielskiego. Oprócz zajęć językowych podopieczni wezmą udział w zajęciach sportowych, artystycznych oraz z edukacji ekologicznej, rozwijających zdolności manualne i krzewiących dobrych wartości.

20 tys. zł

 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii FalkowskiejPolisensoryczny Ogród Zmysłów

Dostosowanie ogrodu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, który będzie służył polisensorycznej stymulacji rozwoju poprzez wyposażenie w sprzęt do rehabilitacji i integracji dzieci oraz rodziców podczas organizowanych wydarzeń.

 • Fundacja im. Adama WiśniewskiegoCamp z gwiazdami polskiej piłki ręcznej w Ciechanowie

Organizacja wydarzenia sportowego, którego celem jest promocja sportu i aktywnego trybu życia mieszkańców Ciechanowa i okolic. Uczestnictwo w zajęciach ma za zadanie motywować uczestników do aktywności ruchowej, osiągania coraz lepszych wyników sportowych, spędzania czasu w duchu sportowej rywalizacji.

 • Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa w PłockuXXIII Międzynarodowy Turniej w tenisie na wózkach: Płock Orlen Polish Open

Celem projektu jest promocja i upowszechnianie sportu osób poruszających się na wózkach, propagowanie idei integracji i rozwoju kultury fizycznej wśród społeczeństwa. Poprzez podwyższenie poziomu wiedzy o sporcie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie tenis na wózkach promowany jest jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 • Klub Pływacki Płetwal MławaOrganizacja dwudniowych zawodów pływackich – dwóch tur wiosennej i jesiennej

Organizacja dwudniowych zawodów pływackich, w których rywalizacji podejmą się zawodnicy zarejestrowani w polskim Związku Pływackim i posiadający jego licencję.

10 tys. zł

 • Międzyszkolny Klub Sportowy Tęcza OjrzeńObóz sportowy dla dzieci z gminy Ojrzeń trenujących piłkę nożną

Projekt polega na zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci ze środowiska wiejskiego w formie obozu sportowego oraz wyposażenie ich w sprzęt sportowy. Celem jest propagowanie aktywności sportowej w szczególności piłki nożnej, aktywnego spędzania wolnego czasu, zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

 • Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Olimp CiechanówPiłkarski Talent CEDROB CUP 2017

Projekt zakłada wsparcie młodych i utalentowanych piłkarzy z Ciechanowa i okolic poprzez realizację cyklu turniejów sportowych stwarzających warunki do sprawdzenia indywidualnych możliwości technicznych i taktycznych.

 • Stowarzyszenie Wolnego SłowaPrelekcje o wolności słowa, demokracji i opozycji antykomunistycznej w PRL wzbogacone o piosenki z podziemia, internowania i salonów opozycyjnych 

Projekt zakłada przeprowadzenie spotkań w szkołach, bibliotekach, domach kultury uświadamiających młodym ludziom, że mają wpływ na losy kraju, ponieważ̇ wiek, stan posiadania, pochodzenie lub wykształcenie nie ograniczają ich możliwości działania.  

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w CiechanowieKomu w drogę – temu rower

Projekt polega na przeprowadzeniu zajęć z nauki lub doskonalenia umiejętności jazdy na rowerze dla niepełnosprawnych wychowanków ośrodka, a także dzieci z rodzin ubogich, które nie mają takiej możliwości w domu rodzinnym. Celem projektu jest podnoszenie bezpieczeństwa wychowanków poprzez naukę zasad ruchu i znaków drogowych.

5 tys. zł

 • Aeroklub KrakowskiPuchar Świata w Modelarstwie Kosmicznym „World Cup in Krakow 2017”

Celem projektu jest rozegranie międzynarodowych zawodów sportowych w modelarstwie kosmicznym, zaliczanych do cyklu pucharu świata. W ciągu dwóch dni trwania zawodów sportowych wyłonieni zostają najlepsi z ponad 100 zawodników. Wszyscy uczestnicy imprezy mają możliwość integracji kulturowej.

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe Spraw ZagranicznychAcademic Polish Model United Nations – PolMUN

Projekt polega na organizacji III edycji trzydniowej konferencji, której celem jest edukowanie studentów oraz uczniów ostatnich klas liceum w zakresie wiedzy o dyplomacji, organizacjach międzynarodowych i społeczeństwie.

 • Stowarzyszenie Ars Vivendi na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w RzeszowieRozwój zmysłów droga do edukacji – przestrzeń rekreacyjno-terapeutyczna dla dzieci niepełnosprawnych

Celem projektu jest osiągnięcie większej sprawności psychofizycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez stymulacje wszystkich zmysłów, aktywność ruchową oraz naturalną zabawę na świeżym powietrzu.

 • Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w GlinojeckuSiłownia Cedrob pod chmurką z dużą kulturką

Celem projektu jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez utworzenie zewnętrznej siłowni, stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców gminy Glinojeck.

 • Towarzystwo Wioślarskie SyrenkaWioślarze 2017

Celem projektu jest rozpoczęcie programu mającego na celu stworzenie 2-3 zespołów wioślarskich młodzieży licealnej, która poprzez odpowiedni cykl treningów wioślarskich będzie mogła rywalizować w zawodach wioślarskich na poziomie międzyszkolnym, ogólnopolskim.


Kultura

30 tys. zł

 • Stowarzyszenie Kulturalne Art MotiveRzeszów Jazz Festiwal 2017

W trakcie 7 dni festiwalowych odbędzie się 7 koncertów gwiazd polskich i zagranicznych, wystawy malarskie, wystawy fotograficzne oraz warsztaty. Celem projektu jest popularyzacja muzyki improwizowanej i ułatwienie dostępu do kultury wysokiej.

 • Stowarzyszenie Scena KulturyFestiwal Filmowy „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”

Wydarzenie będzie łączyć dziedziny sztuki takie jak film, muzyka, teatr, sztuki wizualne, literatura i radio. Festiwal jest miejscem dyskusji, promocji polskiej historii i kultury na arenie międzynarodowej. Celem projektu jest przekazanie wiedzy w sposób innowacyjny i ciekawy dla odbiorcy.

20 tys. zł

 • Stowarzyszenie „Z Serca” w PułtuskuŚladami przeszłości Pułtuska, Warszawy, Żelazowej Woli i Torunia

W ramach projektu zostaną zorganizowane wycieczki historyczne do Torunia, domu narodzin Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Muzeum Narodowego w Warszawie, w których wezmą uczniowie z gminy Pułtusk, a także dzieci z Kresów, Ługańska i Kazachstanu przebywające w Domu Polonii.

 • Fundacja „Dla Polonii”Festiwal Pieśni Patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości (III edycja festiwalu)

Projekt ma na celu odkrycie talentów oraz naukę historii i patriotyzmu. W festiwalu bierze udział młodzież polskiego pochodzenia ze Wschodu, uczniowie szkół polonijnych oraz dzieci repatriantów. Poprzez własną interpretację pieśni o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski odkrywają swoją tożsamość narodową.

10 tys. zł

 • Gimnazjum Katolickie im. ks. M. K. Sarbiewskego SI w MławieProjekt „Młodzi dla historii”

Projekt obejmuje warsztaty filmowe oraz przygotowanie filmów związanych z historią XX w. Celem działań jest angażowanie młodzieży w propagowanie historii regionu Mławy i okolic, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

 • Gmina DzierzgowoDożynki Gminno-Parafialne Dzierzgowo 2017

Głównym celem projektu jest zachowanie i odtworzenie walorów kulturalnych oraz historycznych dawnego święta rolników.

 • Fundacja Dialogu Kultur i ReligiiPieśni Maryjne w kulturze muzycznej chrześcijaństwa

Projekt polega na promowaniu kultu Matki Bożej poprzez popularyzację poezji śpiewanej wychwalającej Boga i Maryję.

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni KościelnejJest w orkiestrach dętych jakaś siła

Celem projektu jest doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wieczfni Kościelnej w instrumenty muzyczne takie jak: perkusja, bęben, talerze i buława oraz mundury galowe.

 • Fundacja Środowiskowy Dom SamopomocyII Małopolski Konkurs Artystyczny objęty patronatem Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwikła

Konkurs jest skierowany do dorosłych niepełnosprawnych osób, które uczestniczą w plastycznych zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez Środowiskowe Domy Samopomocy w Małopolsce. Projekt ma na celu kształtowanie pasji do sztuki oraz zdobywanie wiedzy na jej temat.

5 tys. zł

 • Towarzystwo Przyjaciół BieżuniaPrzygotowanie oraz druk reprintu książki Andrzej Zamoyski „Zbiór Praw Sądowych na mocy Konstytucyi roku 1776”, Warszawa 1778 wraz ze słownikiem zwrotów i wyrazów staropolskich i łacińskich

Projekt wpisuje się w obchody roku Andrzeja Zamoyskiego w związku z 300. rocznicą jego urodzin, przypadającą na 30 września.

 • Fundacja Ochrony Dziedzictwa, Kultywowania Tradycji, Wspierania Kultury i Rozwoju Lokalnego „Ziemia Dobrzyńska”Chopin en Vacances – letnie spotkania muzyczne we dworach i krajobrazach Ziemi Dobrzyńskiej

Celem projektu jest podniesienie poziomu wrażliwości muzycznej mieszkańców powiatu oraz stworzenie im szansy do obcowania z muzyką Fryderyka Chopina. Projekt obejmuje zorganizowanie 4 koncertów fortepianowych oraz wykładów historycznych i architektonicznych pod nadzorem szopenisty Piotra Mysłakowskiego.

 • Stowarzyszenie RadzanoviaRekonstrukcja przedwojennego ślubu żydowskiego

Projekt zakłada rekonstrukcje przedwojennego ślubu żydowskiego oddająca realia życia wielokulturowej społeczności Radzanowa z początku XX wieku. Głównym celem projektu jest promocja potencjału dziedzictwa kulturowego Radzanowa i okolic.

 • Związek Twórców Ziemi ZawkrzeńskiejCykl koncertów poezji śpiewanej

Projekt polega na realizacji cyklu koncertów poezji śpiewanej, których celem jest uwrażliwienie na sztukę i poezję mieszkańców. Teksty piosenek piszą poeci zrzeszeni w Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, oprócz tekstów lokalnych poetów, np. Jarosława Trześniewskiego-Kwietnia, wykorzystywane są teksty znanych poetów: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wiesławy Szymborskiej, Edwarda Stachury.

 • Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu„Gwałtu, co się dzieje?” – sztuka teatralna Aleksandra Fredry w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej

Projekt obejmuje przygotowanie scenariusza, reżyserię i realizację przedstawienia przez amatorską grupę teatralną dla społeczności lokalnej oraz wyjazdowo – dla okolicznych miejscowości. Występ poprzedzą warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych.


Inicjatywa Społeczna

30 tys. zł

 • CARITAS Diecezji PłockiejPola Nadziei

Pola Nadziei to coroczna, organizowana w Polsce od 1997 kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych. Celem działań jest uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży działalności wolontariatu.

 • Fundacja Czerwone Noski Klown w SzpitaluArt.-terapia na wesoło

Celem projektu jest wsparcie chorych dzieci w szpitalach poprzez występy artystyczne wykonywane przez aktorów przebranych za klauny. Da im to powody do śmiechu i radość mimo swojej hospitalizacji.

20 tys. zł

 • Towarzystwo Sportowe ATLASZ CEDROB do celu!

Projekt zakłada szkolenia ze strzelectwa sportowego dla grupy harcerzy z ZHR województwa mazowieckiego, co przygotuje ich do państwowego egzaminu na patent strzelecki. Celem zadania jest upowszechnianie postaw patriotycznych i obronnych.

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” w GliwicachPoradnia Psychoonkologiczna i Grupa Wsparcia dla dzieci doświadczających choroby w rodzinie

Celem projektu jest wsparcie rodzin, w których wystąpiła choroba nowotworowa. Praca z psychoonkologiem przygotowuje chorego i jego bliskich na trud leczenia, oswaja chorobę, tłumacząc mechanizmy jej działania, pomaga zrozumieć emocje temu towarzyszące.

 •  Fundacja po Drugie (FpD)19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Przygotowanie kampanii społecznej dotyczącej przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży. Celem projektu są działania na rzecz bezpieczeństwa osób dotkniętych tym problemem poprzez stworzenie ogólnopolskiej sieci na rzecz budowania świata wolnego od agresji.

10 tys. zł

 • Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi WysinLatem dzieci się nudzą…

Prowadzenie letniej świetlicy dla dzieci, w której nauczą się jak w sposób pożyteczny i zorganizowany spędzać czas. Opiekuni poprzez eksperymenty, warsztaty z robotyki pobudzą wyobraźnię i myślenie przestrzenne najmłodszych.

 • Ochotnicza Straż Pożarna w KoziebrodachInwestycja w bezpieczeństwo

Zakup specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do wpisu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który podniesie stan bezpieczeństwa w regionie. Jest on niezbędny do ratowania życia i mienia mieszkańców.

 • Mazowieckie Stowarzyszenie PomagajmyZakup windy

Projekt polega na zamontowaniu platformy pionowej bez szybu do transportu osób niepełnosprawnych do modernizowanego lokalu dwóch organizacji pozarządowych posiadających status pożytku publicznego. Dzięki temu osoby poruszające się na wózkach będą miały ułatwiony dostęp do budynków.

5 tys. zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w MłockuZakup sprzętu hydraulicznego do pomocy przy wypadkach drogowych

Wyposażenie samochodu strażackiego, tak aby spełniał wymogi niezbędne do przyjęcia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zakupiony sprzęt usprawni działania jednostki, która będzie mogła skuteczniej pomagać ludziom uwięzionym na skutek różnych wypadków.

 • Stowarzyszenie Klub Seniora „Kwiat Jesieni”Polska w historii, w tradycji i na żywo

Projekt zakłada organizację wycieczki dla członków Klubu w Pieniny. Aktywny sposób spędzania czasu przez osoby starsze pozwala na czynne uczestnictwo w życiu społecznym, rozwijanie wyobraźni i pobudzenie intelektu. Celem projektu jest zapobieganie samotności i wykluczeniu.

 • Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkoweZakup lekkiego pontonu ratowniczego z silnikiem motorowodnym wraz z wyposażeniem

Zakup pontonu przyczyni się do szybkich i efektywnych działań ratowniczych, przez co poprawi się bezpieczeństwo na śródlądowych wodach stojących i płynących.

 • Fundacja „NAGLE SAMI”Pomoc psychologiczna dla dzieci przeżywających żałobę po stracie bliskich

Głównym celem projektu jest wsparcie dzieci, które straciły rodziców lub opiekunów, a także podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania pomocy psychologicznej w trakcie żałoby. 

 • Stowarzyszenie im. Kazimierza WielkiegoKampania społeczna „Kupuj Polskie”

Projekt polega na kolportażu materiałów promocyjnych zachęcających do świadomego wyboru polskich produktów. Konsumenci będą mogli dowiedzieć się, jakie korzyści płyną ze wsparcia polskich przedsiębiorców oraz jak rozpoznać krajowe produkty na sklepowych półkach.