Instalacja kogeneracyjna o mocy 0,8 MW w miejscowości Ujazdówek

Cel projektu: Stworzenie nowych mocy produkcyjnych energii z biogazu poprzez zakup silnika kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 0,8 MW i cieplnej 0,75MW. Projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową nr POIS.01.06.01-00-0016/19-00

Planowane efekty: Spadek emisji gazów cieplarnianych równy 4 656,78 tony równoważnika COrocznie oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wynoszące 30 976,37 MWh rocznie.

Wartość projektu: 3 990 120,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 247 230,00 zł