§ 1

1. Zasady ogólne i cel konkursu

1.1. Organizatorem konkursu „Wspieramy Rozwój”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Cedrob S.A., z siedzibą w Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000140562, Regon 130280786, NIP 566-00-04-455, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Celem Konkursu jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Organizator, świadomy ich roli oraz tego, że wspólnie można osiągać więcej, prowadzi program grantowy, który pomaga budować lepszą i bardziej odpowiedzialną Polskę.

1.3. W ramach Konkursu podmiot prowadzący działalność społecznie użyteczną, określony w pkt. 1.2 powyżej, zwany dalej „Wnioskodawcą” może ubiegać się o dofinansowanie w formie grantów na realizację projektu społecznie użytecznego, zwanego dalej „Projektem”.

1.4. Wnioskodawca ubiega się o grant w oparciu o przedstawiony  formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie wspieramyrozwoj.com.pl, zwany dalej „Wnioskiem”. Wnioskodawca, który zostanie wyłoniony przez jury Konkursu do otrzymania dofinansowania, zwany jest dalej „Laureatem”.

§ 2

2. Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

2.1. Wnioskodawcą mogą być podmioty prawne, w tym m.in:

 • fundacja;
 • uczelnia;
 • jednostka samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie;
 • uczelniane organizacje studenckie;
 • instytut badawczy;
 • organizacja sportowa;
 • jednostka służb mundurowych, o ile przepisy powszechnie obowiązujące pozwalają takiej jednostce na przyjmowanie nieodpłatnych świadczeń od podmiotów spoza jednostek sektora finansów publicznych;
 • instytucja kultury, w tym w szczególności biblioteka lub muzeum;
 • związek wyznaniowy, kościoły lub jednostka organizacyjna kościoła lub związku wyznaniowego, mająca zdolność prawną;
 • inna organizacja, zajmująca się działalnością społecznie użyteczną.

2.2. Wnioskodawcą nie może być, z zastrzeżeniem pkt 2.3. poniżej, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą (osoby fizyczne, spółki prawa handlowego i inne),  fundacja utworzona przez taki podmiot oraz fundacja, zgodnie ze statutem, której taki podmiot jest uprawniony do powoływania lub odwoływania członków organów fundacji.

2.3. W Konkursie mogą wziąć udział podmioty, dla których prowadzenie działalności gospodarczej jest wyłącznie celem ubocznym, realizowanym w granicach, w jakich zezwala na to danemu podmiotowi ustawa lub statut, przy czym osiągany zysk przeznaczony jest na realizowanie zasadniczej, niezarobkowej działalności takiego podmiotu.

§ 3

3. Granty

3.1. Granty będą przyznawane w pięciu kategoriach:

 • Nauka i rozwój – projekty przyczyniające się do postępu naukowego, technologicznego, dokonania odkryć naukowych;  
 • Edukacja i sport – projekty przyczyniające się do rozwoju umiejętności, poszerzenia lub zdobycia wiedzy; rozwinięcia pasji i sprawności sportowych;
 • Kultura – projekty przyczyniające się do rozwoju kultury, szerzenia wiedzy na jej temat, popularyzacji wydarzeń kulturalnych,
 • Inicjatywa społeczna – projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia społeczności, służące dobru ogółu,
 • 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę – projekty promujące patriotyzm, szerzące wiedzę historyczną, wpisujące się w temat obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

3.2. W każdej z kategorii przewidziane są:  

 • dwa granty po maksymalnie 30 tys. zł każdy
 • cztery granty po maksymalnie 20 tys. zł każdy
 • trzy granty po maksymalnie 10 tys. zł każdy
 • sześć grantów po maksymalnie 5 tys. zł każdy

§ 4

4. Harmonogram Konkursu

4.1. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w terminie od 26 lutego 2018 r., od godz. 00.01 do 26 marca 2018 r., do godz. 23.59.

4.2. Biuro konkursowe czynne jest od 12 lutego 2018r. w godzinach 9.00-17.00 pod adresem email wspieramyrozwoj@cedrob.com.pl 

4.3. Organizator wyłoni Laureatów w terminie do 27 kwietnia 2018 r.

4.4. Ogłoszenie Laureatów nastąpi  27 kwietnia 2018 r.

4.5. Gala finałowa odbędzie się w 20 tygodniu roku, między 14.05 a 18.05. 2018 roku. Termin gali finałowej zostanie podany na stronie internetowej.

4.6. Rozliczenie Projektu nastąpi nie później niż do 31 stycznia 2019 r.

§ 5

5. Zgłaszanie Projektów

5.1. Wnioski będą składane internetowo, poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.wspieramyrozwoj.com.pl

5.2. Projekt, o którego dofinansowanie może ubiegać się Wnioskodawca, musi spełniać kryterium społecznej użyteczności.

5.3. Rozpoczęcie realizacji Projektu powinno nastąpić nie później niż do 31 października 2018 r.

5.4. Wnioskodawca we Wniosku zobowiązuje się do przekazania informacji zgodnych z prawdą.

5.5. W celu zgłoszenia Projektu należy wypełnić Wniosek w terminie określonym w pkt. 4.1.

5.6. Data i godzina ukończenia wypełnienia Wniosku jest tożsama z datą i godziną złożenia Wniosku w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

5.7. Wnioskodawca może zgłosić najwyżej jeden Projekt. Nie dotyczy to sytuacji, w których jednostka samorządu terytorialnego zgłasza kilka wniosków w ramach działalności kilku jej jednostek organizacyjnych, nieposiadających zdolności prawnej. W takim przypadku jednostka samorządu terytorialnego może zgłosić jeden Wniosek dla każdej takiej jednostki.

5.8. Organizator zobowiązuje Wnioskodawcę do przedstawienia statutu organizacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę jej działania w obrocie oraz wpisu do odpowiedniego rejestru lub innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji Wnioskodawcy.

§ 6

6. Wyłonienie Laureatów

6.1. Laureaci wyłonieni zostaną przez Organizatora.

6.2. W składy jury Konkursu wejdzie Zarząd Cedrob S.A, który na podstawie otrzymanych Wniosków wyłoni najlepsze Projekty, których Wnioskodawcy otrzymają granty.

6.3. Lista wyłonionych Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora: www.wspieramyrozwoj.com.pl. Wnioskodawcom niewyłonionym jako Laureaci nie przyznaje się jakiegokolwiek dofinansowania.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania całej puli grantów.

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania w innej kwocie niż ta, o którą ubiega się Wnioskodawca.

§ 7

7. Przekazanie grantów

7.1. Przekazanie dofinansowania nastąpi na podstawie umowy. Forma, zakres i treść umowy zostaną uzgodnione pomiędzy stronami: Organizatorem i Laureatem.  Ostateczna decyzja o formie umowy należy do Organizatora. Organizator może żądać od Laureata ustanowienia zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych należności Organizatora wobec Laureata, wynikających z wykorzystania grantu niezgodnie z przeznaczeniem.

7.2. Umowa zostanie przygotowana na podstawie danych przekazanych przez Laureata, które powinny być zgodne z danymi podanymi we Wniosku. Nie dotyczy to przypadków udokumentowanej przez Laureata zmiany adresu siedziby Laureata.

7.3. Kwota dofinansowana zostanie przekazana po podpisaniu umowy darowizny lub sponsoringu przez obie strony: Organizatora i Laureata.

7.4. Laureat, który jest podatnikiem VAT, podpisując umowę sponsoringu otrzymuje kwotę grantu oraz kwotę podatku VAT, chyba że podatek ten nie będzie należny zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

7.5. Laureat, który nie jest podatnikiem VAT, podpisując umowę darowizny otrzymuje kwotę przyznanego grantu.

7.6. Podatek należny z tytułu umowy darowizny i sponsoringu uiszcza Laureat.

§ 8

8. Rozliczenie grantów

8.1. Grant nie może zostać wykorzystany niezgodnie z jego przeznaczeniem (na inny cel niż wskazany we Wniosku).

8.2. Po zakończeniu realizacji Projektu, ale nie później niż do końca 31 stycznia 2019 r. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania sprawozdania z wykorzystania przyznanego dofinansowania – Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Wspieramy rozwój” – do Organizatora na adres e-mail: wspieramyrozwoj@cedrob.com.pl lub drogą pocztową na adres: Cedrob, Ujazdówek 2a, 06-400 Ciechanów z dopiskiem „Wspieramy Rozwój”.

8.3. Do sprawozdania należy dołączyć profesjonalną dokumentację zdjęciową oraz materiały promocyjne z logotypem Grupy Cedrob, potwierdzające realizację Projektu (projekt plakatu, projekt reklamy).

8.4. Laureaci przeniosą na Organizatora, bez wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie do dokumentacji zdjęciowej, o której mowa w pkt 8.3.

8.5. Data i godzina przesłania wiadomości elektronicznej (e-mail) zawierającej sprawozdanie jest tożsama z datą i godziną przedłożenia sprawozdania.

8.6. Wszystkie dokumenty księgowe poświadczające zakup towarów lub usług powinny być wystawione na Laureata, realizującego nagrodzony Projekt.

8.7. Organizator może zobowiązać Wnioskodawcę do przedstawienia faktur niezbędnych do weryfikacji sprawozdania. W przypadku nie przekazania go we wskazanym przez Organizatora terminie, ale nie krótszym niż 14 dni roboczych, sprawozdanie może zostać odrzucone.

8.8. Sprawozdanie może zostać odrzucone również w sytuacji, w której Organizator stwierdzi, że Laureat wykorzystał grant niezgodnie z przeznaczeniem.

8.9. W przypadku odrzucenia sprawozdania lub uznania go w części, Laureat zobowiązany będzie zwrócić dofinansowanie. Zwrot dofinansowania obejmie część lub całość przyznanego grantu, w zależności od zakresu odrzucenia sprawozdania przez Organizatora. Zwrot dofinansowania nastąpi w przeciągu 31 dni roboczych od dnia odrzucenia sprawozdania. Zwrot dofinansowania nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora.

8.10. Laureat może odwołać się od decyzji Organizatora w przeciągu 14 dni roboczych od decyzji Organizatora o odrzuceniu sprawozdania lub jego części. Odwołanie należy przesłać na adres e-mail: wspieramyrozwoj@cedrob.com.pl. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje biegu terminu zwrotu dofinansowania.

§ 9

9. Promocja

9.1. Laureat jest zobowiązany do umieszczenia logotypu Grupy Cedrob wraz z informacją o realizacji Projektu w ramach grantu z Konkursu Wspieramy Rozwój na wszystkich materiałach promocyjnych.

9.2. Laureat jest zobowiązany do wykonania relacji fotograficznej z wydarzenia. Pkt 8.3. i 8.4. stosuje się.

9.3. Laureat jest zobowiązany do promocji Projektu na swoich kanałach mediów społecznościowych  oraz stronie internetowej (jeśli takie posiada, z zastrzeżeniem pkt 9.5.).

9.4. Laureat jest zobowiązany do wystawienia  roll-upu lub innych form promocji Organizatora, dostarczonych przez Organizatora lub podmiot działający w jego imieniu, podczas wydarzeń zorganizowanych w ramach zwycięskich Projektów.

9.5. Laureaci, którzy otrzymali granty w wysokości 30 tys. zł i 20 tys. zł zobowiązani są do zapewnienia przynajmniej dwóch publikacji w mediach, dotyczących Projektu, ze wskazaniem na udzielone przez Organizatora dofinansowanie. Laureat zobowiązany jest do udostępnienia Organizatorowi dokumentów potwierdzających publikację, najpóźniej na dwa tygodnie po ukazaniu się jej.

§ 10

10. Zgody 

10.1. Podmiot, który prześle Wniosek do Organizatora, akceptuje niniejszy Regulamin konkursu.

10.2. Podmiot, który prześle Wniosek oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych, w tym danych osobowych, oraz zapewnienia zgody na przetwarzanie danych osobowych osób go reprezentujących, w celach związanych z rozpatrywaniem wniosku i realizacją ewentualnego  dofinansowania przez Cedrob S.A. zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

10.3. Podmiot, który prześle Wniosek wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych, w tym danych osobowych, oraz zapewnienia zgody na przetwarzanie danych osobowych osób go reprezentujących, w celach informacyjnych przez Cedrob S.A. i Gobarto S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na otrzymywanie od Cedrob S.A. i Gobarto S.A.  informacji dotyczących konkursu grantowego Wspieramy Rozwój i przyszłych edycji tego konkursu lub podobnych konkursów drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.4. Laureat wyraża zgodę na publikację informacji na temat Projektów w materiałach Cedrob S.A. i Gobarto S.A.  – w każdej formie, miejscu i czasie, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu.

10.5. Laureat jest obowiązany zapewnić udzielenie przez osoby reprezentujące Laureatów podczas gali wręczenia nagród zgody na wykorzystanie wizerunku tych osób w celu utrwalenia gali oraz promocji konkursu – w każdej formie, miejscu i czasie.

§ 11

11. Postanowienia końcowe

11.1. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej www.wspieramyrozwoj.com.pl

11.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie.

11.3. Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołanie się od decyzji Organizatora wyłącznie w kwestiach technicznych oraz związanych z rozliczeniem grantu. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji jury w kwestii wyłonienia Laureatów.

11.4. Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora: www.wspieramyrozwoj.com.pl

11.5. Zapytania w sprawie Konkursu oraz odwołania należy kierować na adres e-mail: wspieramyrozwoj@cedrob.com.pl