• jaki jest poprawny format daty w formularzu?

Proszę wpisać datę w formacie ROK-MIESIĄC-DZIEŃ.

 • Gdzie w formularzu znajduje się kosztorys?

Kosztorys pojawia się po zaznaczeniu odpowiedzi na pytanie 16.

 • Czy w formularzu należy przedstawić kosztorys całego projektu czy tylko pozycji, na które zostaną przekazane środki? 

W formularzu należy przedstawić cały kosztorys projektu ze wskazaniem w pytaniu 17, na które pozycje z kosztorysu całego projektu zostaną przeznaczonego pozyskane środki.

 • W jaki sposób definiowana jest użyteczność społeczna?

Użyteczność społeczna definiowana jest jako działania, które przynoszą korzyść społeczeństwu. O szczegółową interpretację powyższego zapisu prosimy podmiot zgłaszający wniosek.

 • Czy można wnioskować o dofinansowanie na pokrycie całkowitego kosztu projektu? 

Tak, jeśli kosztorys całego projektu wynosi nie więcej niż wysokość grantu, o który ubiega się podmiot składający wniosek.

 • Jaki jest zasięg terytorialny konkursu? 

Konkurs ma charakter ogólnopolski.

 • Czy jest konieczny udział własny wnioskodawcy w kosztach/w jakim stopniu jest preferowany udział własny wnioskodawcy w kosztach? 

Udział własny wnioskodawcy w kosztach nie jest  wymagany.

 • Co oznacza kategoria „Inicjatywa społeczna” 

Takie działania użyteczne społecznie, które nie mieszczą się w pozostałych kategoriach.

 • Czy kosztorys może zawierać wynagrodzenie prelegenta, koordynatora i usługi księgowej (koszty administracyjne)?

Kosztorys może zawierać koszty administracyjne, ale tylko w stopniu, w którym są one konieczne do pokrycia kosztów administracyjnych projektu.

 • Jakie to są dokumenty potwierdzające status prawny organizacji?

Dokumenty potwierdzające status prawny organizacji, które należy załączyć do wniosku to Status i/lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli podmiot posługuje się dodatkowo innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny, powinien je również dołączyć. Dokumentów nie powinno być więcej niż 3.

 • Czy fundacja, która nie posiada statusu OPP może startować w konkursie?

W konkursie mogą startować podmioty posiadające osobowość prawną, więc może startować.

 • Czy możliwe jest ubieganie się o grant na zadania już rozpoczęte, ale nie zakończone przed dniem złożenia wniosku?

O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty, które są w toku.

 • Czy w ramach konkursu mogą zostać zgłoszone projekty, w których występuje przychód na rzecz wnioskodawcy?

Jeśli są Państwo przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą nie mogą Państwo wziąć udziału w konkursie. W konkursie mogą wziąć udział podmioty, dla których prowadzenie działalności gospodarczej jest celem ubocznym przy czym zysk przeznaczony jest na realizowanie zasadniczej, niezarobkowej działalności takiego podmiotu. Jeżeli cel projektu jest komercyjny dyskwalifikuje go jako możliwego beneficjenta grantu.

 • Czy szkoły publiczne lub prywatne mogą przystąpić do projektu? 

Szkoły publiczne oraz prywatne mogą być uczestnikami konkursu.

 • Czy w konkursie można zgłosić projekt, który będzie trwał dłużej niż do 31 stycznia, kiedy wymagane jest złożenie sprawozdania?

Projekt nie musi zakończyć się 31 stycznia 2019. Do tego czasu musi jednak nastąpić rozliczenie wszystkich czynności jakie zostały sfinansowane ze środków finansowych otrzymanych w ramach konkursu "Wspieramy Rozwój".

 • Czy można zgłosić więcej niż jeden projekt w konkursie?

W konkursie dany wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden projekt.