Grupa Cedrob przywiązuje dużą wagę do odpowiedzialności społecznej. Nie pozostaje obojętnym na to, co dzieje się po przekroczeniu bramy zakładu. Dlatego firma od początku swojego istnienia angażuje się w wiele akcji i inicjatyw obywatelskich.

Troska o środowisko

Grupa Cedrob współpracuje z kilkunastoma firmami zajmującymi się ochroną środowiska i wdrażaniem najnowocześniejszych technologii w tym zakresie. Są wśród nich podmioty odpowiedzialne za opracowanie projektów technologicznych dla oczyszczalni ścieków, badania laboratoryjne, kontrolowanie szkodliwych emisji oraz przetwarzanie i odzysk surowców, w tym opakowań.

Jednym z najbardziej wartościowych rozwiązań jest biogazownia zainstalowana przy zakładzie w Ujazdówku. Przerabiając w niej odpady z produkcji, uzyskuje się czyste paliwo, jakim jest biogaz. Zapewnia to nie tylko korzyści energetyczne. Przetwarzanie odbywa się w miejscu powstawania zanieczyszczeń, dzięki czemu unika się kosztownego i uciążliwego dla środowiska transportu do miejsc utylizacji. Jednocześnie otrzymuje się łatwiejszy do zagospodarowania nawóz, wzbogacony o składniki mineralne.

Bardzo ważne dla Grupy Cedrob jest zachowanie wysokich parametrów ochrony środowiska ze względu na ustalenia zawarte z mieszkańcami przed rozpoczęciem każdej nowej inwestycji. Tak było np. przed powstaniem fermy kur w Kownatach Borowych. Po wielokrotnych spotkaniach z mieszkańcami, którzy sprzeciwiali się inwestycji, zgodę na budowę fermy uzyskano właśnie dzięki złożeniu i dotrzymaniu obietnic dotyczących ograniczania jej szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.

Przyjazne sąsiedztwo Cedrob

Od lat Cedrob stara się być liderem w stosowaniu zasad dobrego sąsiedztwa na terenach przylegających do poszczególnych zakładów i spółek. Przejawia się to utrzymywaniem stałego dialogu i partnerskiej współpracy z lokalnymi społecznościami. Celem firmy jest zbudowanie trwałej, pozytywnej relacji z samorządami i innymi podmiotami na północnym Mazowszu oraz w pozostałych regionach, w których prowadzi działalność.

Trzy obszary są kluczowe dla zaangażowania społecznego firmy: wsparcie edukacji i rozwoju przedsiębiorczości, działanie na rzecz równych szans oraz troska o kultywowanie wartości patriotycznych. To podstawy, na których budowana jest długofalowa strategia zaangażowania społecznego spółki. Dotychczas bezpośrednim sąsiedztwem dla działalności Cedrob było Mazowsze, głównie jego północna część. Wraz z rozwojem grupy ta aktywna społeczna obecność rozszerza się. Zapewniając pracę tysiącom osób, firma jest zaangażowana w to, co dzieje się poza terenem spółki i na co dzień dotyczy również jej pracowników. Dlatego od początku swojego istnienia Cedrob angażuje się w liczne akcje i inicjatywy prospołeczne.

Zarząd firmy regularnie spotyka się z przedstawicielami  władz  samorządowych, dyrekcjami szkół i lokalnych placówek wychowawczych oraz ośrodków sportowych. Ważnymi partnerami w rozmowach są też proboszczowie parafii na terenach sąsiadujących z zakładami. Świadczy to o aktywnym zaangażowaniu firmy w życie społeczności lokalnych. Cedrob angażuje się także we wspieranie adresowanych do dzieci i młodzieży zajęć służących zachowaniu narodowej pamięci i tradycji oraz rozwoju edukacji. Przedstawiciele kierownictwa grupy od ćwierć wieku pozostają wierni wartościom zaszczepionym im w domach rodzinnych, czyli poszanowaniu rodziny, wiary chrześcijańskiej, dziedzictwa „Solidarności” i ruchu niepodległościowego.

Aktywność prospołeczna

Cedrob S.A., będąc największym pracodawcą na terenach północnego Mazowsza, dużą wagę przykłada do swojej obecności w życiu lokalnych społeczności. Organizuje liczne akcje kulturalno-oświatowe w gminach i w szkołach w rejonie Ciechanowa, Mławy i Przasnysza. Należą do nich m.in. coroczne konkursy o tematyce świątecznej, mające na celu kultywowanie bogatych polskich tradycji. Od kilku lat spółka prowadzi również program stypendialny „Inwestycja w region – inwestycja w młodzież”. Jego finaliści w czasie roku szkolnego oraz wakacji otrzymują stypendium o łącznej wysokości 3600 zł.

Na pomoc spółki mogą liczyć jej pracownicy, szczególnie w przypadku tragicznych zdarzeń losowych, takich jak powodzie, huragany lub choroby. Osobom doświadczonym takimi tragediami Cedrob przekazuje zapomogi finansowe. Nie zapomina także o utrzymywaniu kondycji fizycznej pracowników – finansuje karnety na basen, fitness, siłownię czy wynajem sali gimnastycznej do gier zespołowych.

Firma, angażując się w utrzymanie lokalnej kultury na terenach dawnego województwa ciechanowskiego i okolic, od lat wspiera działalność m.in. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oraz Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluki w Ciechanowcu. Cedrob systematycznie wspiera łącznie ponad  sto instytucji. Są wśród nich lokalne placówki oświatowe i samorządowe, ale także te odległe od Ciechanowa jak Fundacja Dialogu Kultury i Religii w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Klub Wysokogórski w Toruniu.

Konkurs grantowy "Wspieramy rozwój"

Cedrob działa także na rzecz instytucji, które angażują się w projekty poświęcone nauce, edukacji, sportowi i kulturze, a także prowadzą działania o charakterze społecznym. Specjalnie dla nich powstał konkurs „Wspieramy rozwój”, który ma na celu dofinansowanie ich inicjatyw. W 2017 r. z blisko 1100 zgłoszeń, firma wyłoniła 54 zwycięskie projekty. Łączna pula grantów, które przyznawane były w wysokości 5, 10, 20 i 30 tysięcy złotych, wyniosła 700 tysięcy złotych.


Największy w Polsce producent mięsa

Grupa Cedrob jest liderem w produkcji drobiu oraz wiodącym producentem trzody chlewnej. Stawia na ciągły rozwój i doskonalenie profilu swojej działalności. Inwestuje w te gałęzie przemysłu spożywczego, które mają najlepsze perspektywy rozwoju oraz najwyższą rentowność.

Grupa Cedrob jako odpowiedzialny partner

Z Grupą Cedrob na stałe w biznesowej symbiozie współpracuje kilkaset spółek na terenie całego kraju. Firma kooperuje z polskimi przedsiębiorcami z różnych branż. Docierając ze swoimi produktami do kilkudziesięciu krajów na świecie, jest ambasadorem polskiej gospodarki.