PIERWSZE WEZWANIE DLA AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄ

Zarząd Spółki CEDROB Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujazdówku, adres: Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140562 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798),

wzywa Akcjonariuszy Spółki do zwrotu posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji), również tych złożonych w depozycie.

Papierowa wersja odcinka zbiorowego akcji zostanie zastąpiona elektronicznym  zapisem w  systemie informatycznym tzw. rejestrze akcjonariuszy. 

Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000230737, zgodnie z Uchwałą NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CEDROB Spółka Akcyjna w Ujazdówku z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie: wyboru spółki IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Dokumenty akcji można składać osobiście w siedzibie Spółki, tj. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, pokój nr  316  w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8.00 do 16.00 albo przesłać kurierem  na podany powyżej adres z dopiskiem Biuro Zarządu. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi, w przypadku przesłania kurierem - zostanie wysłane  pocztą  potwierdzenie  złożenia odcinka zbiorowego akcji.

Niezwrócenie odcinka zbiorowego skutkuje z dniem 1 marca 2021 r.  wygaśnięciem z mocy prawa mocy  obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez spółkę. 

Po 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie potwierdzenia przysługujących  uprawnień z  posiadanych akcji w spółce  do dnia 1 marca 2026 r.

Andrzej Goździkowski – Prezes Zarządu

Włodzimierz Bartkowski – Wiceprezes Zarządu

Ujazdówek, dn.09.09.2020 r.